پردیس فاطمه الزهرا اصفهان

گروه علوم تربیتی

                                                                                                                     

                                     

دکتر افسانه کلباسی   

رتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی و گرایش :دکتری برنامه ریزی درسی                                                          

      رزومه

 

 

آقای ناصح 

معاون گروه علوم تربیتی 

رزومه

 

 

  (  مدیر گروه علوم تربیتی   )  

 

دکتر اشرف میرحیدری

رتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی و گرایش: دکتری مدیریت آموزشی

          رزومه

 

 

دکتر سیدمحمد میرهادی

رتبه علمى : استادیار

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

         رزومه

 

 

دکتر مریم السادات رنجبر

رتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی و گرایش:دکترای زبان و ادبیات فارسی

             رزومه

 

 

 

 

دکتر جمیله راحمی

رتبه علمی :استادیار 

رشته تحصیلی و گرایش: دکتری زبان انگلیسی

            رزومه

دکتر مرضیه رونقی

رتبه علمى : استادیار

رشته تحصیلی و گرایش آن :دکتری جامعه شناسی گرایش گروه های اجتماعی

     رزومه

 

 

دکتر فائزه پسندی

رتبه علمى : استادیار

رشته تحصیلی و گرایش آن :دکتری آموزش زبان و ادبیات عرب

رزومه

 

دکتر منیره عابدی

رتبه علمى : استادیار

رشته تحصیلی و گرایش آن :فلسفه تعلیم و تربیت 

رزومه

 

دکتر سمیه جلیل آبکنار

رتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی و گرایش:روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی

رزومه 

 

دکتر الهه شمس

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی: پژوهش هنر

رزومه

 


نظرات کاربران