پردیس فاطمه الزهرا اصفهان

گروه علوم پایه

 

                                                 

 دکتر مهشید گلستانه  

رتبه علمی:استادیار

رشته تحصیلی و گرایش:دکتری شیمی تجزیه 

         رزومه

 

                                                   ( مدیر گروه علوم پایه )  

 

فیروزه علویان

رتبه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی و گرایش:دکتری زیست شناسی علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

          رزومه

 

دکتر زکیه اکرمی

رتبه علمی:استادیار

رشته تحصیلی و گرایش: دکتری شیمی تجزیه

          رزومه

مهندس ترانه میریان

رتبه علمى : مربی

رشته تحصیلی و گرایش آن : کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

          رزومه

دکتر فائزه شه دوست فرد

رتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی و گرایش:دکتری شیمی تجزیه

         رزومه

 

دکتر شبنم عباسی

رتبه علمی:استادیار

رشته تحصیلی و گرایش:دکتری زیست شناسی

رزومه


نظرات کاربران