پردیس فاطمه الزهرا اصفهان

گروه ریاضی

 

       

                                                                               

دکتر منیژه سلیمی

رتبه علمی :استادیار

رشته تحصیلی و گرایش:   ریاضی محض

     رزومه 

 

دکتر آسیه ابراهیم زاده 

رتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی و گرایش : ریاضی کاربردی

        رزومه

دکتر نوروز هاشمی 

رتبه علمی: استادیار

گرایش :آموزش ریاضی

رزومه

 


نظرات کاربران