پردیس فاطمه الزهرا اصفهان

گروه تربیت بدنی

 

      مدیر گروه تربیت بدنی


  دکتر شهرام عروف زاد

رتبه علمی:استادیار

رشته تحصیلی و گرایش : تربیت بدنی و علوم ورزشی                                    

رزومه

 

دکتر فرزانه داوری

رتبه علمى : استادیار

رشته تحصیلی و گرایش آن: دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی

رزومه


نظرات کاربران