پردیس فاطمه الزهرا اصفهان

کارکنان پردیس فاطمه زهرا (س) اصفهان

  ردیف نام          نام خانوادگی      سمت          تلفن                 داخلی     عکس                     
  1 زکیه اکرمی سرپرست پردیس 34617057 248
  2 منیژه سلیمی معاونت آموزشی ، فرهنگی،پژوهشی 34617057 239
  3 داوود جعفری معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی  34617057 221
  4 جیران هاشمی ششده کارشناس مسئول حراست 34617057 238
  5 فروغ شفیعی کارشناس مسئول هوشمندسازی 34617057 257
  6 مریم سهرابی رنانی کارشناس مسئول فرهنگی 34617057 254
  7 فاطمه  گرجی کارشناس فرهنگی 34617057 254
  8 اعظم  رسولی کارشناس مسئول امور دانشجو 34617057 223
  9 زهرا ناظمی کارشناس مسئول اموزش 34617057 243
  10 محمدصادق صادقیان کارشناس مسئول امورمالی واموال 34617057 220
  11 اکرم بابایی کارشناس  مسئول پژوهش 34617057 256
  12 نیلوفر زمانی فرد کارشناس سالن ورزشی 34617057 260
  13 زهرا قدیری کارشناس امور فارغ التحصیلان 34617057 253
  14 اعظم آقایی کارشناس اموزش 34617057 247
  15 زهرا مسیبی کارشناس اموزش 34617057 246
  16 اکرم عشقی کارشناس امور اداری 34617057 224
  17 رسول کمالی کارپرداز 34617057 218
  18            
  19 زهره زارعان سرپرست خوابگاه 34617057 267  
  20 منوره هدایت الهی سرپرست خوابگاه 34617057 267  
  21 فخری حجه فروش سرپرست خوابگاه    
  22 علی اصغر پهلوانی نژاد کارشناس امور اداری 34617057 212
  23 فریده طالبی کارشناس اموردفتری وبایگانی 34617057 237
  24 رضا کوچکیان انباردار 34617057 218
  25 حسین  ممتاز سرایدار 34617057 218
  26 زهره  مرادزاده متصدی خدمات عمومی 34617057 267
  27 مهین تاج ممتاز متصدی خدمات عمومی 34617057 267
  28 علی اکبر منصوری متصدی خدمات عمومی 34617057 219
  29 محمدرضا براتی متصدی خدمات عمومی 34617057 219

 


نظرات کاربران